top of page

Acerca de

The last night of a two week stay on the North Shore of Oahu, Hawaii._edited.jpg

Általános Szerződési Feltételek

A ricreature.eu honlapon megvalósuló vásárlással kapcsolatban

 

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a további, a Szolgáltató (Lőrincz Ágnes EV, a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a szolgáltatást a weboldalon ellentételezés ellenében előjegyző természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között kedvezményes szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. Fogalmak:

Szolgáltató: weboldalán (ricreature.eu) szolgáltatásokat értékesít.

Adatai: Agnes Lorincz egyéni vállalkozó (Székhely: 09080 Boroneddu, Via Savoia 16., Olaszország. Adószám: IT012751809568), a továbbiakban: Szolgáltató

Szolgáltatások: klinikai EFT-, meditáció, családállítás-ülések, önismereti és önfejlesztő tréningek egyéni és csoportos formában; előadások, workshopok, szemináriumok, egy- és többalkalmas programok online és offline.

Vásárló: szolgáltatást a weboldalon keresztül megvásárló személy

3. Vásárló a Szolgáltatóval kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások elérhetősége és a Szolgáltatás minősége Szolgáltató kötelezettsége. Szolgáltató biztosítja a weboldalán feltüntetett szolgáltatások igénybevételi jogát, Vásárló pedig megfizeti a Szolgáltatás ellenértékét. A Vásárló a sikeres vásárlást követően igénybe veheti azt a szolgáltatást, melyet a ricreature.eu oldalon keresztül megrendelt és kifizetett.

4. A Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a ricreature.eu oldalon szerepelnek.

5. A Vásárló a Szolgáltatás(ok) kifizetésével elfogadja a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben hozzájárult.

 

6. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. A honlapon történő vásárláshoz kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatban a honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

7. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

 

8. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a változásokról a Szolgáltató a Vásárlót a ricreature.eu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 

II. Vételár, fizetési feltételek

1. A Szolgáltatások árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Szolgáltatások vételárát.

2. A szabadban megrendezett programok időjárás miatti elmaradása esetén Vásárló választhat, hogy szeretné-e visszaigényelni a megvásárolt jegy árát, vagy a program 90 napon belül, egy általa választott időpontban, online kerül pótlásra.

3. A vásárlás bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén őrzi meg. A Szolgáltató a vásárlásról számlát állít ki a Vásárlónak. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja a számlát.

4. Az online vásárláskor a bankkártyás fizetési tranzakciót követően a Vásárló Szolgáltatás megrendelésének visszaigazolását / jegyet / vouchert és a számlát e-mailben kapja meg.

 

III. Szolgáltatásokra vonatkozó szabályok

1. A Szolgáltatásokat Vásárló csak a saját felelősségére veheti igénybe.

2. Bizonyos Szolgáltatások (workshopok, szemináriumok, tréningek) során kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Vásárlók a Szolgáltatás igénybevétele alatt rögzítésre kerülhetnek. A Vásárló a Szolgáltató, mint a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt nem támaszthat.

 

3. A részvételi feltételeket, a Szolgáltatások helyszínének házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vásárlót a Szolgáltatás helyszínéül szolgáló intézmény vagy a Szolgáltató a többi résztvevő zavartalan részvételének biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató, illetve a Szolgáltatás helyszíne kártérítésre nem kötelezhető.

 

4. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, egészségügyi vészhelyzet vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató és a szolgáltatások helyszínének hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

IV. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai

1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások online értékesítését a ricreature.eu oldalon a honlap karbantartása, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt részlegesen, vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás nélkül.

2. A Szolgáltató felelősséget vállal a ricreature.eu oldalon az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban.

3. A Szolgáltató felel a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

 

5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

V. Reklamáció

1. A panaszt a Vásárló írásban jelentheti be, a creature@ricreature.eu email-címen. A névtelen bejelentés érvénytelen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Vásárlót.

2. A Szolgáltató és a Vásárló közötti vitás kérdéseket felek egymás között kell, hogy elrendezzék.

 

VI. Elállás a szerződéstől

1. A Szolgáltatónak vásárlás után nem áll módjában sem a megrendelt Szolgáltatásra szóló jegyet / vouchert visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

VII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltató honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken és fotókon (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Vásárló észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

VIII. Záró rendelkezések

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az olaszországi Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

bottom of page